Nya AFS:ar under 2020

Nedan presenteras en sammanställning i kortform över samtliga utkomna föreskrifter från Arbetsmiljöverket 2020

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

Gäller: Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser.

Innehåll:

Föreskriften gäller utformning, projektering samt drift och underhåll av arbetsplatser, i och i anslutning till byggnadsverk, samt skyltar, märkning och signaler. Den tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Nytt är bland annat regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen och skärpta regler om tillgänglighet.

Ersätter:

Nuvarande föreskrifter om Arbetsplatsens utformning ( AFS 2009:2), Arbete i stark värme ( AFS 1997:2), Arbete i kylda livsmedelslokaler ( AFS 1998:2) och Skyltar och signaler (AFS 2008:13)

Börjar gälla: 2021-01-01

 

AFS 2020:2 Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19

Gäller: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om personlig skyddsutrustning med anledning av hotet från sjukdomen covid-19

Innehåll:

Dessa föreskrifter är en specialreglering i förhållande till Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning och har företräde framför dem i tillämpliga delar.  Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården får, utan hinder av 3 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning, använda sådan skyddsutrustning som inte är försedd med CE-märkning, under förutsättning att utrustningen har bedömts och tillhandahållits av en behörig svensk myndighet. 

Detta gäller endast under den rådande hälsokrisen och under förutsättning att skyddsutrustningen inte kommer in i de vanliga distributionskanalerna eller görs tillgänglig för andra användare.

Denna författning träder i kraft samma dag som den utkom från trycket. Beslutades 18 mars 2020. Författningen upphör att gälla 31 december 2020.

 

AFS 2020:3 Smittrisker(ändringsföreskrift)

Gäller: Ändring i föreskriften (AFS 2018:4) om smittrisker.

Innehåll:

God hygien är grundläggande för att förebygga smitta hos arbetstagare och undvika att sprida smitta vidare. Kunskap om hygieniskt arbetssätt och andra åtgärder för att skydda arbetstagare mot smitta är en viktig del i de nya föreskrifterna.

Förändringarna gäller bilaga 1 B, där den nu innehåller uppgifter om smittämne SARS-CoV-2, som orsakar sjukdom covid-19. Smittämnets riskklass är 3.

Börjar gälla: Denna författning träder i kraft samma dag som den utkom från trycket. Beslutades i april 2020.

 

AFS 2020:4 Användning arbetsutrustning (ändringsföreskrift)

Gäller: Ändring i föreskriften (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Ändringsföreskirften 2020:4 träder i kraft 1 januari 2020 det upphävda avsnittet, Bilaga A 3:2 ska upphöra att gälla, kommer ingå i Arbetsplatsens utformning, (AFS 2020:1)

Börjar gälla: 2021-01-01

 

AFS 2020:6 Hygieniska gränsvärden (ändringsföreskrift)

Gäller: Ändring i föreskriften ( AFS 2018:1) Hygieniska gränsvärden. Med denna ändring får elva ämnen nya eller sänkta gränsvärden. De ämnen som berörs är:

 • anilin
 • arsenik och oorg. föreningar (som As) utom arseniktrihydrid
 • beryllium, och föreningar (som Be),
 • butylacetat,
 • 4,4´-diamino-3,3´-diklordifenylmetan,
 • formaldehyd
 • fosforylklorid
 • isopropylbensen
 • kadmium och oorg föreningar (som Cd)
 • metylklorid,
 • N-metyl-2-pyrrolidon

Kravet på tillstånd för att hantera MOCA tas bort, i och med att ett gränsvärde förs in.

Börjar gälla: 2021-02-20 Dock så gäller gränsvärdet för dieselavgaser träder i kraft 21 februari 2023. Vid gruvdrift under jord och tunnelbygge gäller gränsvärdet från och med den 21 februari 2026.  

Gränsvärdet för beryllium och oorganiska föreningar träder i kraft den 11 juli 2026. Fram till dess gäller som nivågränsvärde 0,0006 mg/m3 mätt som inhalerbar fraktion. Gränsvärdet för kadmium och oorganiska föreningar träder i kraft den 11 juli 2027. Fram till dess gäller som nivågränsvärde 0,004 mg/m3 mätt.

 

AFS 2020:7 Kemiska arbetsmiljörisker (ändringsföreskrift)

Den 20 februari 2021 omfattas dieselavgaser och arbete som innebär hudexponering för vissa använda mineraloljor av 38, 40, 41 och 44§§, särskilda kraven på carciogena, mutagena och reproduktionsstörande ämne.

Dessutom uppdateras bilaga 1, som handlar om förbjudna ämnen och ämnen som kräver tillstånd.

Gå tillbaka