Arbetsmiljö

För företag och organisationer ska det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Den ska omfatta alla fysiska, sociala och organisatoriska förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö. Det handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Företagshälsan kan ge vägledning för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Vi kan även hjälpa till med att ta fram rutiner och policys för arbetet samt vara behjälpliga med exempelvis:

Belastningsergonomi
Hur påverkar fysiska belastningar oss i arbetet? Vi erbjuder er bedömning och åtgärdsförslag av både den anställde och vid arbetsplatsen.

Mätningar
Till exempel kemikalier, luft, buller, vibrerande verktyg och belysning.

Olycksfall och tillbudshantering
System för att dokumentera, fånga upp och förebygga tillbud och olyckor. Vara behjälplig vid olycksfallsutredningar.

Information och rådgivning om nya regler och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet
Årssammanfattning av nya föreskrifter samt vid speciella tillfällen.

Personalrond
Kortare besök på företaget för att fånga upp och diskutera arbetsmiljö och aktuell personalsituation med företagssköterska/företagssjukgymnast/arbetsmiljöingenjör och chef/arbetsledare.

 

 

Policyarbete
Vi kan hjälpa till med att guida utformning av policys för exempelvis arbetsmiljö, rehab, alkohol, droger och kränkande särbehandling.

Riskbedömningar
Medverkan vid upplägg av system för och vid praktiskt genomförande av riskbedömningar.

Skyddskommitté och skyddsrond
Vi har möjlighet att delta vid kommittéer och ronder och erbjuda vår kunskap.

Social och organisatorisk arbetsmiljö
Vi har möjlighet att erbjuda utbildningar, hjälpa till att upprätta handlingsplaner och ta fram rutiner de sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågorna.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Vid upprättande av system för det systematiska arbetsmiljöarbetet kan vi hjälpa till med synpunkter och förslag.