Hälsa

Den lindrigaste skadan är den som aldrig inträffat och vår styrka är förebyggande insatser!

Att arbeta med hälsofrämjande insatser kan spara både lidande och ekonomiskt bortfall för både individen och företaget.

Vi utför hälsoundersökningar, arbetsrelaterade läkarundersökningar och deltar vid skyddskommittéer och skyddsronder. Detta för att både ta pulsen på individen och företaget och i samband med detta erbjuda lämpliga åtgärder för eventuella förbättringar.
Exempel på vårt utbud.

Friskvårdsprojekt
Syftet är att över en längre tid med hjälp av motion, stresshantering, sömn, kostråd och motivation hitta vägen till en hälsosammare livsstil.

Funktionsprofil/Konditionstest
Funktionsprofilen ger en snabb och överskådlig bild över personens fysiska status och förmåga, där syftet är att bedöma kroppsliga funktioner och underlätta förebyggande hälsoarbete. 

Hälsoundersökning
Ger företaget en lägesbeskrivning av den fysiska och  sociala arbetsmiljön samt ger ett verktyg för att förebygga ohälsa på arbetet. Medarbetaren får möjlighet till individuell rådgivning baserad på provtagning och formulär, samt får insikt och motivation till en bättre livsstil.

Hälsoprofilsbedömning
En hälsosam livsstil kan skapa förutsättningar för en aktiv fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofilbedömning görs av utbildad hälsoprofilbedömare från företagshälsan. Konditionstest utförs samt samtal med fokus på både nuläge och förändring med den anställde för att motivera och skapa en insikt till livsstilsförändring. Hälsoprofilbedömning kan även vara ett underlag för arbetsgivaren för strategiskt hälsoarbete, avrapportering sker på gruppnivå.

 

Körkortsintyg
Hälsoundersökning inför ansökan av körkortsintyg.

Medicinskt lagstadgade kontroller i relation till arbetet
Exempelvis härdplast, asbest, bly, vibrationer, mast- och stolparbete och nattarbete.

Nyanställningsundersökning
Nyanställningsundersökningen ger ett underlag för vad den anställde arbetat med tidigare samt vad hen förväntas arbeta med på sin nya arbetsplats. Vid samtalet med företagssköterskan diskuteras livsstil, eventuella sjukdomar, allergier eller andra besvär.
Inom vissa yrkesroller tillkommer lagstadgade undersökningar.
Dessutom får den anställde information om vad företagshälsan kan hjälpa till med samt hur de får kontakt med oss.

Personlig träning
Personlig träning ger dig skräddarsydd träning efter dina personliga förutsättningar.

Vaccination
Vaccinationer i relation till arbetet. Kontakta oss för mer information.