Villkor på- och avanmälan

Företagshälsan i Västbo lagrar och behandlar de från er angivna personuppgifterna i syfte att bedriva säker daglig verksamhet. 
Detta görs enligt patientdatalagen och dataskyddsreformen som ersätter personuppgiftslagen 2018-05-28. 
Vi värnar om den personliga integriteten och beskriver nedan hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgift
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Överföring
Den data ni anförtror oss krypteras vid överföring till företagshälsans system för att inte obehöriga ska kunna missbruka den.

Lagring
Vi lagrar endast nödvändiga personuppgifter för att verksamhetens dagliga arbete ska kunna fungera och som vi är ålagda enligt lag.

Överträdelse
Vid upplevelse av överträdelse ska den utsatta personen i första hand kontakta företagets vd eller IT-ansvarig.

Borttagning
De personuppgifter som inte styrs av exempelvis arkivlagen eller patientdatalagen ska inte sparas längre än nödvändigt och en person kan begära att få dem raderade.

Kontakt
För att nå oss se kontaktuppgifter på www.foretagshalsan.se/sv/kontakt/personal/